Za institucije

Zadnja izmjena: 26.03.2021.

Priručnik i radna bilježnica u okviru projekta Uključene zajednice

U okviru projekta Uključene zajednice izrađeni su priručnik i radna bilježnica koji se mogu koristiti kao edukacijski i informativni materijali o tome na koje se sve načine mogu pružati usluge i podrška vezano uz resocijalizaciju bivših počinitelja kaznenih djela. Priručnik je namijenjen organizacijama civilnog društva koje namjeravaju svoje projektne aktivnosti usmjeriti na pružanje socijalnih usluga postpenalnog prihvata u zajednici.  

Priručnik i radnu bilježnicu su izradile Udruga roditelja „Korak po korak“, zajedno s partnerskim organizacijama na projektu Roditelji u akciji – Roda i Pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak“. Izrađeni edukativni materijali prate i temelje se na razvijenom modelu Uključene zajednice i njegovih 5 razina.

Model Uključene zajednice sastoji se od:

  1. razumijevanje položaja počinitelja kaznenih djela, njihovih obitelji i djece,
  2. promišljanje o postojećim kapacitetima, planiranje razvoja kapaciteta i podrške bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima,
  3. unaprjeđivanje vještina savjetovatelja za pružanje podrške počiniteljima kaznenih djela,
  4. unutarsektorske i međusektorske suradnje
  5. zagovaranje jednakih šansi.

Svrha materijala je pružiti OCD-ima uvid i produbiti razumijevanje izazova s kojima se susreću obitelji (bivših) zatvorenika i počinitelja kaznenih djela, no i osnažiti organizacije civilnog društva za razumijevanje perspektive djece i pružanje podrške članovima obitelji počiniteljima kaznenih djela. Materijali su izrađeni u digitalnom i tiskanom obliku te su dostupni na sljedećoj poveznici.

 

Zadnja izmjena: 26.03.2021.