Prava

Zadnja izmjena: 14.07.2021.

Prava i zaštita zatvorenika prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora

Izdržavanje kazne zatvora regulirano je Zakonom o izdržavanju kazne zatvora gdje su definirani različiti aspekti unutar sustava; od prava zatvorenika, organiziranja njihove svakodnevice, pravila ponašanja te kontakata s vanjskim svijetom do pravila funkcioniranja kaznenih tijela i službenika koji su zaposleni unutar sustava.   

Zakon počiva na načelu poštivanja ljudskog dostojanstva te zabrane bilo kakvog mučenja, zlostavljanja ili ponižavajućeg postupanja, što uključuje i bilo kakav oblik diskriminacije. Izdržavanje kazne se odvija skupno te različite kategorije zatvorenika i zatvorenica moraju biti odvojene tijekom izdržavanja; muškarci i žene, mlađi punoljetnici od starijih te istražni zatvorenici od zatvorenika. Zakon je usklađen s međunarodnim propisima koji se bave zaštitom ljudskih prava poput Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te UN-ove Deklaracije o ljudskih pravima.   

Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, glavna svrha izvršavanja kazne zatvora jest, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima. Sam penalni sustav temelji se na ideji resocijalizacije, odnosno rehabilitacije, što podrazumijeva individualizirani pristup za svakog zatvorenika i zatvorenicu kako bi se što uspješnije mogli rehabilitirati.
Iz tog razloga, za svakoga se zatvorenika i zatvorenicu izrađuje pojedinačni program kazne zatvora koji sadrži plan resocijalizacije, uzimajući u obzir njegove individualne kapacitete. Pojedinačni program kazne zatvora treba biti što sličniji životnim okolnostima kako bi se kod zatvorenika i zatvorenica razvijala odgovornost. Bazira se na organizaciji njihova života što uključuje izobrazbu, rad i slobodno vrijeme, kontakte s vanjskim svijetom, potrebu uključivanja u posebne programe i drugo.  

Također, zatvorenici i zatvorenice mogu se uključiti u posebne programe koji se bave problematikom određenih skupina zatvorenika kao što su programi za ovisnike o drogama i alkoholu, tretmani za počinitelje nasilja, programi za jačanje socijalnih vještina, roditeljskih kompetencija i mnogi drugi.

Uključivanje u posebne programe je dobrovoljno, osim u slučaju kada je pojedincu sud izrekao uključivanje u određene posebne programe kao sigurnosnu mjeru.   

Tako će se, primjerice, osoba koja je osuđena zbog kaznenog djela koje uključuje nasilje te je ujedno i nepismena, sukladno pojedinačnom programu izdržavanja kazne zatvora uključiti u program opismenjavanja te u poseban program tretmana počinitelja nasilja.   

 

Prava zatvorenika regulirana Zakonom o izvršavanju kazne zatvora

Svaki zatvorenik ima pravo na:

 • smještaj primjeren ljudskom dostojanstvu i zdravstvenim standardima,
 • zaštitu osobnosti i osiguravanje tajnosti osobnih podataka,
 • redovite obroke hrane i vode u skladu sa zdravstvenim standardima,
 • rad,
 • izobrazbu,
 • stručnu pravnu pomoć i pravno sredstvo za zaštitu svojih prava,
 • zdravstvenu zaštitu i zaštitu majčinstva,
 • dodir s vanjskim svijetom,
 • boravak na otvorenom prostoru kaznionice, odnosno zatvora najmanje dva sata dnevno,
 • dopisivanje i razgovor sa svojim odvjetnikom,
 • vjeroispovijedanje i razgovor s ovlaštenim vjerskim predstavnikom,
 • vjenčanje u kaznionici, odnosno zatvoru,
 • glasovanje na općim izborima,
 • druga prava predviđena Zakonom o izvršavanju kazne zatvora. 

Također, u Zakonu se navodi da osoba prigodom dolaska na izdržavanje kazne zatvora mora biti upoznata sa svojim pravima, načinom njihove zaštite i obvezama.

 

Pravni mehanizmi zaštite zatvorenika i zatvorenica unutar zatvorskog sustava

Osim prava, postoje određeni pravni mehanizmi kojima se zatvorenici i zatvorenice dodatno štite unutar zatvorskog sustava.
Tako svaki zatvorenik i zatvorenica imaju pravo pritužbe na postupak ili odluku službenika kaznionice ili zatvora koju usmeno ili pismeno mogu podnijeti upravitelju navedenog kaznenog tijela. Nadalje, ako se protiv zatvorenika ili zatvorenice pokrene stegovni postupak imaju pravo biti upoznati s njegovim sadržajem te u težim slučajevima imaju pravo na branitelja o vlastitom trošku. Sudsku zaštitu zatvorenik i(li) zatvorenica i članovi njihovih obitelji mogu podnijeti sucu izvršenja ako smatraju da su nekim postupkom kaznionice ili zatvora zakinuti za svoja prava. Ljudska prava i temeljne slobode zatvorenika i zatvorenica također štite pučki pravobranitelj te posebni pravobranitelji kojima se može podnijeti prijava u slučaju da osoba procjenjuje da su joj uskraćena prava.        

Više o tome možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Zadnja izmjena: 14.07.2021.