Održan međusektorski sastanak u Zagrebu

Dana 18. 6. 2021. održan je međusektorski sastanak u Zagrebu koji se sastojao od dva događanja

 

Nakon predstavljanja Izvješća o stanju ljudskih prava počinitelja i počiniteljica kaznenih djela s naglaskom na resocijalizaciju zatvorenika i zatvorenica, sastanak je nastavljen s dvije teme:

  • prijedlozi unapređenja međusektorske suradnje
  • uloga OCD-a u području resocijalizacije počinitelja kaznenih djela.

 

Blok se u prvom dijelu sastojao od tri stručna izlaganja nakon čega je uslijedila tematska rasprava s obzirom na izazove vezane uz ljudska prava koja su detektirana na ranije spomenutom panelu te samu ulogu OCD-a i Platforme za resocijalizaciju.

Izlaganja su imali: Danijela Đurak iz Udruge za kreativni socijalni rad (UKSR), Mirna Ćaćić iz udruge Roditelji u akciji i Zoran Jelić iz udruge Stijena Resoc.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava oko organizacije budućih aktivnosti s obzirom na detektirane izazove u međusektorskoj suradnji te dogovore oko budućih zajedničkih aktivnosti Platforme.
S obzirom na to da se postpenalni prihvat pokazao kao najkritičnije područje dogovoreno je da će Platforma zagovarati da država/sustav preuzme na sebe brigu oko financiranja Kuća na pola puta, da one budu u statusu kao terapijske zajednice.

Nadalje, na sastanku je osviješteno da u planiranju budućih aktivnosti organizacije civilnoga društva partnere trebaju tražiti u obrazovnim institucijama poput fakulteta. Kroz projekte treba raditi istraživanja o konkretnim problemima i stanju u području resocijalizacije kako bi se moglo zagovarati pozitivne promjene  s konkretnim podacima i istraživanjima.

Zaključeno je da je tematsko Izvješće upravo jedan takav dokument na koji se organizacije civilnoga društva mogu pozvati kad zagovaraju i traže promjene i poboljšanja.