Izrađen Strateški plan Platforme za resocijalizaciju

Početkom lipnja 2021. godine, 17 predstavnica i predstavnika iz 15 organizacija, članica Platforme za resocijalizaciju, sudjelovalo je u procesu izrade strateškog plana Platforme za resocijalizaciju.

Proces strateškog planiranja koji je vodila Andrijana Parić, započeo je opisom konteksta u kojem je nastala Platforma za resocijalizaciju i njene ciljeve. Na temelju opisanog konteksta, slijedila je analiza unutarnjeg i vanjskog konteksta, a nakon jasno definiranih snaga, slabosti, prilika i prijetnji, Platforma se u okviru ovog strateškog plana odlučila za 3 glavna strateška smjera i pripadajuće strateške ciljeve kojima ce pokušati rješavati definirane izazove i to u suradnji s prepoznatim dionicima.

U budućem (strateškom) periodu neće biti većeg zaokreta od smjera definiranog samim projektom i osnivanjem Platforme, no prepoznata je potreba za boljim organiziranjem rada, jačom koordinacijom aktivnosti i većim angažmanom organizacija članica u radu na ispunjenju strateških smjerova.

 

Tri osnovna prepoznata strateška smjera za period 2021.-2024. su:

  1. Zagovaranje na nacionalnoj, lokalnoj i EU razini
  2. Senzibilizacija javnosti
  3. Unaprjeđenje sustava podrške u službi korisnika i korisnica


U svakom od tri definirana strateška smjera određeni su strateški ciljevi koji će pak biti postignuti detaljno isplaniranim aktivnostima.

 

Strateški ciljevi u okviru svakog strateškog smjera


Zagovaranje na nacionalnoj, lokalnoj i EU razini

1.0. Zagovaranje poboljšanja suradnje na lokalnoj razini

1.1. Predlaganje mjera i javnih politika vezano uz zatvorenike, bivše zatvorenike i njihove obitelji: zapošljavanje zatvorenika, socijalna prava zatvorenika, ljudska prava u zatvorskom sustavu, promjene paradigme glede tretmana naspram represije, socijalna integracija kao dio socijalnih usluga

1.2. Suradnja i kreiranje zagovaračkih inicijativa s organizacijama i međunarodnim platformama iz drugih zemalja EU i regije i razmjena iskustava oko implementacije EU politika i direktiva

1.3. Utjecaj na razvoj i promociju ljudskih prava korisnika te doprinos destigmatizaciji kroz uspostavu mehanizama praćenja, dokumentiranja i izvještavanja o kršenjima ljudskih prava korisnika

 

Senzibilizacija javnosti

2.1. Senzibilizacija medija

2.2. Senzibilizacija MUP-a

2.3. Upoznavanje akademske zajednice s radom platforme

 

Unaprjeđenje sustava podrške u službi korisnika i korisnica

3.1. Osnaživanje položaja korisnika na tržištu rada

3.2. Osnaživanje osobnih kapaciteta zatvorenika i stabilniji sustav podrške

3.3. Osnaživanje kapaciteta institucija

3.3. Osnaživanje Platforme


Platforma je za naredni strateški period odredila ukupno 11 strateških ciljeva što se u prvi mah može činiti kao dosta no obzirom na detaljno razrađene aktivnosti, u okviru svakog od strateških ciljeva planiraju se postići mjerljivi i izvedivi rezultati.

 

Provedba strateškog plana

Kako bi se kontinuirano radilo na postizanju strateških ciljeva potrebno je ojačati samu Platformu, ali s druge strane ne učiniti ju previše administrativnom odnosno opterećujućom za organizacije koje sudjeluju u njenom radu.

Jedan od osnovnih zaključaka strateškog planiranja je daje potrebno ojačati motivaciju i predanost članica platforme za rad na aktivnostima platforme, ali i samu koordinaciju.

Organizacija rada Platforme i njeno jačanje jedan je od važnijih zadataka u narednom strateškom razdoblju te su donijete odluke da osnovu rada čine tri tijela:

  • Koordinacijski odbor
  • Tim za PR
  • Ad Hoc radne skupine / timovi za provedbu pojedinih aktivnosti Administrativnu podršku radu platforme pružat će Roda.

 

Koordinacijski odbor čine predstavnici 4 udruge:

RODA: lvana Zanze
Udruga za kreativni socijalni rad: Danijela Đurak
Stijena RESOC: Zoran Jelić
Liga za prevenciju ovisnosti: Zlatko Lovrić

 

PR rade osobe predstavnici udruge: Skribonauti i Roda i to specifično baveći se održavanjem weba dok će se, kada se za to stvore prilike, odnosno osiguraju sredstva, unajmiti vanjska PR agencija oko neke važne teme ili kampanje a nakon dogovora Platforme. Tim za PR će surađivati s vanjskom agencijom u takvim slučajevima i biti kanal izvještavanja i komunikacije prema članicama platforme.

Ad hoc radne skupine odnosno timovi za aktivnosti organizirat će se prema potrebi a preko mailing liste na način da se volonterski javljaju osobe koje žele sudjelovati u radu na određenim aktivnostima ili oformiti tim oko određene teme. Koordinacijski odbor ce potaknuti ovu inicijativu tijekom ljeta 2021. kako bi se pokrenule neke konkretne aktivnosti na jesen.


Namicanje sredstava odvijat će se prema temama tj. skupovima aktivnosti dogovorenih ovim strateškim planom a koje će se provući kroz projekte članica platforme. U slučaju prilike za još jedan projekt same Platforme isti će se razvijati temeljem dogovora članica a s bazom u ovom strateškom planu.

Vezano uz proces primanja novih članica, dogovoreno je da će svaka nova članica ispunjavati Pristupnicu u okviru koje će biti upoznata s Deklaracijom platforme koja ce služiti kao svojevrsni etički kodeks.

S obzirom na proces donošenja odluka, strateške odluke se donose konsenzusom, a ostale operativne donosi koordinacija uz povjerenje članica. Ad Hoc timovi su autonomni i oni donose svoje odluke ali ih komuniciraju prema platformi. Ukoliko se pojedini stav u obliku dopisa ili slične forme neće moći potpisati u ime svih, postoji mogućnost izdvojenog mišljenja.

Platforma će nastaviti raditi kroz redovite susrete i procese planiranja. Nakon ovog završenog i usvojenog strateškog plana na jesen će se donijeti detaljni operativni plan za 21.-22. te će se isti princip primjenjivati svake godine. Susreti će se održavati kvartalno, dakle s minimalno 4 susreta godišnje.

Platforma ce u svom radu promovirati principe facilitacije i medijacije.

 

Strateški plan izrađen je na samom kraju projekta, kada je Platforma već ostvarila značajne rezultate i provela aktivnosti okupljanja organizacija, mapiranja resursa, zagovaranja, edukacije i senzibilizacije, što je dodatno olakšalo izradu plana jer su sudionice i sudionici jasne vizije o svrsi Platforme.

Planiranju uživo, koje se odvijalo u Mariji Bistrici, prethodilo je ispunjavanje upitnika u kojem su također prikupljani podaci potrebni za kreiranje strateškog plana.

Na kraju, ukupno su 22 osobe iz 15 organizacija civilnoga društva sudjelovale u procesu izrade Strateškoga plana platforme:
LET, Udruga za kreativni socijalni rad, Hrabri telefon, STIJENA RESOC, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota, Caritas Splitsko - makarske nadbiskupije, Udruga Skribonauti, Roditelji u akciji, Udruga Vida, ANST 1700 Liga za prevenciju ovisnosti, Udruga roditelja Korak po korak, Sirius, Udruga za kreativni socijalni rad, Status M i Udruga PET PLUS.

Strateški je plan u srpnju 2021. poslan na očitovanje svim uključenim organizacijama.