Nakon zatvora

Zadnja izmjena: 09.10.2020.

Potvrda o nekažnjavanju i Izvadak iz kaznene evidencije

Često se čuje stav da se bivši zatvorenici ne mogu zaposliti jer je poslodavcu potrebno priložiti takozvanu potvrdu o nekažnjavanju (službeni je naziv tog dokumenta Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak).

Riječ je o uvjerenju koji izdaje sud, a kojim se dokazuje da se, prema podacima koji su dostupni određenom sudu:

a) protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja ne vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj
ili
b) protiv osobe koja traži izdavanje uvjerenja vodi se kazneni postupak u Republici Hrvatskoj
(slijede podaci o pravomoćnom rješenju o provođenju istrage, potvrđenoj optužnici, presudi o izdavanju kaznenog naloga i donošenju nepravomoćne presude).


Dakle, riječ je o uvjerenju o vođenju kaznenog postupka. Nakon što presuda postane pravomoćna, ne spominje se u navedenom uvjerenju. Osim spomenutog uvjerenja postoji i izvod iz kaznene evidencije koji se traži samo u iznimnim situacijama, kao što je na primjer za stjecanje državljanstva u drugoj državi.
Uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije regulirano je Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji i to od Čl.10. do Čl.16.

U načelu razlikuju se dvije vrste uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije: 

a) opće uvjerenje iz kaznene evidencije i 
b) posebno uvjerenje iz kaznene evidencije. 

Obje vrste uvjerenja izdaje Ministarstvo pravosuđa i to po službeno dostavljenom zahtjevu pravne ili fizičke osobe, a zahtjev mora biti osnovan.


Pisani zahtjev za podacima u kaznenoj evidenciji mora sadržavati svrhu i pravnu osnovu traženja podataka, a podnosi se na propisanom obrascu.
Ministarstvo pravosuđa može odbiti izdati uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije ako procijeni da je zahtjev neosnovan.


Opće uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

Izdavanje Općeg uvjerenje iz kaznene evidencije regulirano je Čl.11. navedenog zakona i odnosi se na traženja nadležnih državnih tijela u sljedeće svrhe: policijskih izvida kaznenih djela; tijekom postupka pomilovanja ili uvjetnog otpusta; u povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi; temeljem posebnih propisa tijela sigurnosno-obavještajnog sustava; kod traženja azila ili dozvole za rad stranaca u rh; kod odobravanja zahtjeva za stjecanje državljanstva; kod rješavanja zahtjeva za nabavu, držanje, nošenje, sakupljanje, proizvodnju, popravljanje, promet te prijevoz oružja; kod davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, prometa, uporabe ili zbrinjavanja otrova; kod davanja odobrenja za proizvodnju i promet ljekovima te kod promjene osobnog imena.

 

Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije

Posebno uvjerenje sadrži ograničene podatke iz kaznene evidencije koje se izdaje za posebnu svrhu ili kada je to predviđeno posebnim zakonom.

Ograničeni podaci su samo oni podaci koji su potrebni za ispunjenje svrhe zbog koje su zatraženi. Posebno uvjerenje traži se kod provjere je li nekoj osobi izrečena zabrana obavljanja određenih poslovnih dužnosti i od Ministarstva ga traže trgovački sudovi. Također, ovo uvjerenje mogu, uz prethodnu suglasnost osobe na koju se odnosi, tražiti pravne osobe kada se radi o zaštiti prava i interesa djece, a njime se utvrđuje da osoba nije počinila kazneno djelo na štetu djeteta.

Iz navedenog se vidi da se Izvadak iz kaznene evidencije može tražiti za vrlo uski opseg poslova i uglavnom ne predstavlja prepreku pri zapošljavanju.

Posebno je to regulirano Čl.14. istog zakona koji kaže:

(1) Nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

(2) Iznimno kada se radi o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumjeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može, uz suglasnost osobe za koju se podaci traže, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima iz Čl.13. st.4. ovog zakona

(3) Osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji.

Zadnja izmjena: 09.10.2020.